Regulamin

ARTYKUŁ 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, spółka Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067315, NIP: 5210335531, zwana dalej „HMP” oraz  _________________ zwany dalej „Dealerem” ustalają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

 

2. Regulamin określa:

   a) rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,

   b) zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

   c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

   d) zasady ochrony danych osobowych,

   e) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

3. Regulamin ma zastosowanie jedynie do świadczenia usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z domeny internetowej o nazwie ____________________ oraz podstron tej domeny, zwanej dalej „Serwisem”.

 

4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez HMP, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez HMP za pośrednictwem innych domen internetowych, niż wskazana w ust. 3 powyżej, chyba, że co innego wynika z regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonych na tych domenach.

 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.

 

7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

 

8. Regulamin ma zastosowanie w szczególności do Usługobiorców korzystających z Serwisu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

9. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie należy wykorzystywać ich w zastępstwie informacji dostępnych u Autoryzowanych Dealerów Hyundai lub w Autoryzowanych Serwisach Hyundai.

 

 

ARTYKUŁ 2.

 

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez HMP z wykorzystaniem Serwisu.

 

2. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),

 

3. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

 

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy, przez HMP.

 

 

ARTYKUŁ 3.

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez HMP za pomocą Serwisu.

 

2. Natychmiast po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na urządzeniu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika (linku).

 

3. Usługobiorca może w każdej, dowolnie obranej przez siebie chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

 

4. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez HMP za pomocą Serwisu, chyba że korzysta z usług, których realizacja odbywa się po opuszczeniu Serwisu przez Usługobiorcę.

 

 

ARTYKUŁ 4.

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

1. W ramach korzystania z Serwisu HMP świadczy następujące usługi:

 

   a) Usługi Informacyjne - polegające na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych znajdujących się w Serwisie w ten sposób, iż następuje ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez HMP i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także zapisaniu tych danych na dysku twardym lub innych nośnikach Usługobiorcy, a dotyczących w szczególności:

 

 

   b) Konfigurator - umożliwienie Usługobiorcy w ramach wyboru spośród dostępnych w Serwisie opcji preferowanej przez Usługobiorcę konfiguracji samochodu, w tym dobrania rodzaju silnika, wersji wyposażenia, pakietów dodatkowych, skorzystania z dostępnych akcji promocyjnych, akcesoriów,

   c) Zapytanie o ofertę – umożliwienie nawiązania kontaktu między Usługobiorcą a wybranym przez Usługobiorcą Autoryzowanym Dealerem Hyundai w celu prezentacji przez Autoryzowanego Dealera Hyundai Usługobiorcy informacji o możliwości nabycia samochodu marki Hyundai,

   d) Jazda Testowa (Jazda Próbna) – umożliwienie nawiązania kontaktu między Usługobiorcą a wybranym przez Usługobiorcę Autoryzowanym Dealerem Hyundai w celu umożliwienia obydwu tym podmiotom ustalenia czasu i miejsca odbycia przez Usługobiorcę jazdy testowej (próbnej) samochodem marki Hyundai,

   e) LiveChat i Salon Online – umożliwienie Usługobiorcy kontakt z przedstawicielami HMP lub wybranym Dealerem w czasie rzeczywistym.

 

2. HMP zastrzega prawo czasowego wstrzymania świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub modyfikacyjnych. HMP zastrzega również możliwość zawieszenia lub wstrzymania świadczenia niektórych lub wszystkich usług z wykorzystaniem Serwisu bez podania przyczyny.

 

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 

4. Korzystanie z usług opisanych w ust. 1 pkt. d-f niniejszego artykułu możliwe jest pod warunkiem podania wymaganych dla tych usług danych kontaktowych Usługobiorcy, niezbędnych do świadczenia tych Usług. Odmowa podania danych, może skutkować brakiem możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi.

 

5. HMP umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystanie pseudonimu w przypadku Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz przyjęte zwyczajowo.

 

6. Usługobiorca podając dane oświadcza, że są one kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, ich podanie nie narusza praw osób trzecich, jest uprawniony do ich podania oraz że zapoznał się z Polityką prywatności.

 

7. HMP i Dealer mogą wymagać, aby Usługobiorca w dodatkowy sposób drogą elektroniczną lub w inny sposób potwierdził prawdziwość podanych danych osobowych lub zamiar skorzystania z niektórych Usług. W uzasadnionych przypadkach brak otrzymania takie potwierdzenia może uniemożliwić świadczenie wybranych Usług.

 

8. HMP nie zapewnia, iż parametry samochodów prezentowanych w Serwisie, w katalogach, czy prezentowane w trakcie korzystania z Konfiguratora będą dostępne lub identyczne, a także, iż ceny wskazane w Konfiguratorze są cenami obowiązującymi i ostatecznymi. Zarówno parametry samochodu, jak też zawarte w Konfiguratorze ceny mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianie.

 

9. Usługa Konfiguratora połączona z usługą Zapytanie o konfiguraję ma na celu wyłącznie umożliwienie Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Autoryzowanym Dealerem Hyundai, a wskazanie parametrów samochodu oraz cen służą wyłącznie przygotowaniu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai prezentacji wybranego przez Usługobiorcę modelu i późniejszego przedstawienia oferty.

 

10. W przypadku Jazdy Testowej HMP zastrzega, iż termin i miejsce ustalonej z Dealerem jazdy testowej samochodem Hyundai może ulec zmianie, a także jazda testowa może zostać odwołana.

 

11. Skorzystanie przez Usługobiorcę z Usług nie oznacza złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy lub złożeniu oferty, jak też nie stanowi zaproszenia do negocjacji lub innej formy nawiązania stosunku prawnego.

 

 

ARTYKUŁ 5.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi wymagane, co najmniej są:

   a) komputer klasy PC lub inny równoważny,

   b) tablet, smartfon lub inne równoważne urządzenie,

   c) połączenie z siecią Internet,

   d) zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa (zalecana najnowsza wersja oprogramowania używanej przeglądarki) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW.

 

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu od wskazanej w ust. 1 powyżej, może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi bądź niepełnego skorzystania z Usługi.

 

3. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji wskazanej w ust. 1 powyżej, HMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi.

 

4. W trakcie korzystania z tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą nie działać poprawnie lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych lub wszystkich Usług może być niemożliwe albo utrudnione.

 

5. HMP zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

 

 

ARTYKUŁ 6.

 

ZAKAZ INGERENCJI

 

1. Usługobiorca nie może, bez zgody HMP ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celach naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

 

2. Usługobiorca nie może w szczególności dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogących zagrozić dobrom osobistym innych osób.

 

3. W przypadku jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w treści zawarte w Serwisie przez Usługobiorcę HMP ma prawo dochodzenia odszkodowania za powstałą w związku z tym szkodę.

 

4. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do niedozwolonego dostępu do Usług opartych na dostępie warunkowym.

 

5. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

6. HMP ostrzega, iż niedozwolona ingerencja w treści zawarte w Serwisie może rodzić po stronie Usługobiorcy także odpowiedzialność karną.

 

 

ARTYKUŁ 7.

 

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługobiorcy ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które występują powszechnie przy korzystaniu z publicznych sieci teleinformatycznych.

 

2. HMP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Usługobiorcy, powstałe w czasie korzystania z Usług, jeśli wywołane zostały w szczególności:

   a) złą lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,

   b) niedostatecznym zabezpieczeniem systemu komputerowego Usługobiorcy przed wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności wirusy i konie trojańskie),

   c) podejmowaniem prób niedozwolonego korzystania z Usługi,

   d) działaniem Usługobiorcy sprzecznym z zasadami obsługi systemu komputerowego oraz korzystania z publicznych sieci teleinformatycznych.

 

3. HMP oraz podmioty, za czyny których HMP ponosi odpowiedzialność, nie są odpowiedzialni za żadne szkody spowodowane korzystaniem z Usługi lub brakiem możliwości skorzystania z Usługi, w każdym przypadku gdy wynikło to z przyczyn nie leżących po stronie HMP lub takiego podmiotu.

 

4. HMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, za utratę danych przez Usługobiorcę z przyczyn niezależnych od HMP lub na skutek działania czynników zewnętrznych.

 

5. HMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będącym następstwem okoliczności, za które HMP nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

 

6. HMP nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

7.  Serwis zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. HMP nie odpowiada za treść i konsekwencje przeglądania takich witryn przez Usługobiorcę.

 

 

ARTYKUŁ 8.

 

OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

 

1. HMP i Dealer w celu identyfikacji Usługobiorców posługują się plikami typu cookie.

 

2. Pliki typu cookie są instalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny HMP i Dealera, mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system i służą do identyfikacji Usługobiorcy.

 

3. Więcej informacji na temat plików typu cookie wykorzystywanych w Serwisie znajduje się w Polityce Cookies.

 

 

ARTYKUŁ 9.

 

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Informacyjnej poprzez opuszczenie Serwisu.

 

2. W przypadku Usług Zależnych, zakończenie korzystania z usługi wymaga przekazania przez Usługobiorcę HMP lub Autoryzowanemu Dealerowi Hyundai woli zakończenia korzystania z Usługi.

 

 

ARTYKUŁ 10.

 

INFORMACJA HANDLOWA

 

1. Usługobiorca, podając HMP lub Dealerowi swój Adres Poczty Elektronicznej, adres pocztowy lub numer telefonu jednocześnie wyraża odrębnie zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej na wskazany Adres Poczty Elektronicznej, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego.

 

2. Pod pojęciem informacji handlowej należy rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku HMP lub Autoryzowanych Dealerów Hyundai lub osób trzecich na podstawie porozumienia z HMP lub Dealerem, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez HMP lub Dealera.

 

3. Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej składając w tym zakresie odpowiednie oświadczenie HMP lub Autoryzowanemu Dealerowi Hyundai (odrębnie).

 

 

ARTYKUŁ 11.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1.  Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i muzyczne, składające się na treści prezentowane w Serwisie jak i Serwis jako całość podlegają ochronie prawnoautorskiej.

 

2. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej prawem.

 

3. HMP i Dealer zezwalają Usługobiorcy na korzystanie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie w celach prywatnych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla dozwolonego użytku osobistego Usługobiorcy.

 

4. HMP i Dealer zakazują w szczególności dokonywania opracowań poszczególnych utworów jak i całego Serwisu, rozpowszechniania i korzystania w inny sposób niż tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 

5. Jakikolwiek zapis Regulaminu nie może i nie będzie interpretowany lub rozumiany, jako udzielenie licencji Usługobiorcy lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi na korzystnie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie.

 

6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 

 

ARTYKUŁ 12.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  HMP gromadzi i przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w zamieszczonej przy usłudze klauzuli informacyjnej oraz w Polityce Prywatności.

 

2. Przekazanie Usługobiorcy danych osobowych podczas korzystania z Usług Warunkowych jest dobrowolne.

 

3.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz danych pozyskanych z plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

 

 

ARTYKUŁ 13.

 

USŁUGI INFORMACYJNE

 

1.  Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje dotyczące cen samochodów, wyposażenia i akcesoriów, parametrów technicznych, szczegółów kolorystycznych, promocji, obniżek, upustów, ubezpieczeń, usług finansowych, dostępnych samochodów i akcesoriów, gwarancji mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli HMP, Autoryzowanego Dealera Hyundai lub osoby trzeciej.

 

2. W celu uzyskania szczegółowych i wiążących informacji o aktualnych cenach samochodów i dostępnym wyposażeniu i akcesoriach, parametrach technicznych, promocjach, obniżkach, upustach, dostępnych samochodach, gwarancji i warunkach sprzedaży, a także możliwości skorzystania z usług ubezpieczeniowych i finansowych lub innych usługach należy skontaktować się z Autoryzowanymi Dealerami Hyundai.

 

3. Informacje i dane podane w Serwisie, a dotyczące oferty cenowej, ubezpieczeniowej, finansowej i warunkach gwarancji mają charakter skrótowy oraz uproszczony. Nie stanowią zapewnienia HMP, Autoryzowanego Dealera Hyundai ani Autoryzowanej Stacji Obsługi, iż umowa sprzedaży lub inna umowa zostanie albo może zostać zawarta na podanych w Serwisie warunkach.

 

4. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży lub innej umowy, a także warunki ubezpieczenia lub usług finansowych każdorazowo należy ustalić z Dealerem.

 

5. Treści Serwisu, w tym Usług Informacyjnych nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, ani nie określają obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego. Zasady i warunki gwarancji na samochody oraz inne towary sprzedawane przez Dealera określone zostaną w odrębnym dokumencie wydawanym przy sprzedaży.

 

6. Ceny, rabaty, upusty, promocje, obniżki i tym podobne, dostępne modele samochodów oraz dostępne wyposażenie i akcesoria, a także warunki usług finansowych i ubezpieczeniowych mogą ulegać zmianie lub różnić się w rzeczywistości od tych wskazanych w Serwisie.

 

7. Informacje o usługach ubezpieczeniowych opublikowane w Serwisie podawane są na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia tego rodzaju usług, a HMP i Autoryzowani Dealerzy Hyundai nie prowadzą działalności ubezpieczeniowej.

 

8. Informacje o usługach finansowych, w tym bankowych i leasingu opublikowane w Serwisie podawane są na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia tego rodzaju usług, a HMP i Autoryzowani Dealerzy Hyundai nie prowadzą działalności bankowej i leasingowej.

 

 

ARTYKUŁ 14.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Każdy Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez HMP usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

 

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pod adres siedziby HMP wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację po adres wskazany w zakładce Kontakt.

 

3. W reklamacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres, przedmiot reklamacji oraz ewentualnie zakres poniesionej szkody.

 

4. Reklamacje nie zawierające elementów, o których mowa w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

5. HMP rozstrzyga reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania, a odpowiedź wysyła składającemu reklamację tą drogą, którą reklamacja została złożona.

 

6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

 

ARTYKUŁ 15.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.

 

2. HMP i Dealer zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomią Usługobiorców poprzez obwieszczenie w Serwisie.

 

3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi za pomocą każdego urządzenia innego niż wskazane w Regulaminie i z wykorzystaniem innych sieci niż publiczne.

 

4. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia HMP i Dealera do odmówienia lub zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.